Permet-Frasher-Ogren-Permet

Vendet per tu vizituar

  1. Stacioni Pyjor
  2. Fshati Frasher
  3. Fshati Ogren

Ky udhëtim i gjatë por edhe pak i kërkuar 2 – ditor , zhvillohet i gjithi rreth parkut kombëtar Bredhi i Hotověs – Dangëlli , i cili është një zonë malore e egër me pyje të mëdha , rrugë me çakull për makina 4×4 dhe fshatra të thellë dhe misteriozë . Paraprakisht ne organizojm mënyrën e kalimit të natës dhe në Përmet . Ditën e parë , ju niseni nga qyteti i Përmetit në drejtim të Këlcyrës . Rreth 1 km pasi keni kaluar fshatin Kosinë , një tabelë e madhe në të djathtë na tregon drejtimin për në parkun kombëtar . Pasi ktheheni djathtas , një rrugë natyrore me çakull ju ngjit ngadalë drejt maleve . Pasi kemi pedaluar në gjysmën e kësaj rruge , do të gjendeni në disa livadhe të gjelbra / fusha të hapura , dhe në të djathtë të tyre shfaqet një kanion spektakolar . Do shmangngim zbritjen afër kanionit kur ka lagështirë / mjegull por edhe në kushte të mira të kohës të jemi gjithmonë të kujdesshëm ! Menjëherë pasi kaloni këtë pikë , ne do të arrijme shpejt në hyrje të parkut kombëtar dhe disa minuta më vonë , duke pedaluar në rrgën që kalon në mes të bredhave , do të gjendemi tek objekti i rojes së parkut , siç do ta shihni nga shenjat . Në këtë moment ju ndodheni pak a shumë në krye të zonës dhe së shpejti arrini në Frashër , një fshat i rëndësishëm në historinë shqiptare për vëllezërit e famshëm Frashëri . Përveç një muzeu lokal dhe Teqesë , fshati nuk ka shumë për të ofruar , kështu që vazhdoni në rrugën me çakull për makina 4×4 drejt fshatit Ogren , një vend i mundshëm për të kaluar natën . Përndryshe , vazhdojm edhe 5 km të tjera ( teknikisht paksa të vështira ) drejt fshatit Gostivisht , ku do të gjeni më shumë shtëpi për të pushuar . Këto fshatra janë vende të thella ku duket sikur koha ka ndalur, plot me banorë mikpritës . Merrni ujë dhe ushqim të mjaftueshëm me vete pasi rrugës nuk ka shumë për të gjetur deri në shtëpinë ku do të kalojm natën . Për ushqim , nuk do të gjeni asgje rrugës,por do t gjeni disa burime uji ku i pari ndodhet rreth 1 km pasi keni hyre ne park dhe nje burim tjeter e gjeni rreth 2 km pasi keni lene fshatin Frasher dhe po pedaloni drejt fshatit Ogren.

Dita e 2

Pershkrim

Në ditën e dytë të këtij udhëtimi 2 – ditor , gjërat bëhen pak më të thjeshta – por rruga është ende një aventurë e madhe . Prej shtëpisë ku kaluat , rruga është kryesisht në zbritje drejt fundit të luginës , duke përfshirë disa shtigje të egra plot lagështirë . Pas kalimit të lumit afër hidrocentralit dhe një ngjitje të shkurtër në anën tjetër të luginës , ju do të shijoni disa pamje spektakolare të kanionit të Lengaricës . Rreth 5 km në zbritje , dhe ju mbërrini në rrugën e shtruar me asfalt . Pasi mbërrini aty , vjen një trajtim i veçantë : kthehuni në të djathtë dhe fare lehtë do gjeni ujrat natyrore termale të Bënjës ! Bëni një banjë në vaskën e madhe duke notuar në ujin e ngrohtë duke shijuar një pamje të mrekullueshme të luginës së Lengaricës dhe malit Dhëmbel malore – ashtu siç bëhej shekuj më parë . Pasi jini çlodhur dhe kini shijuar veçantinë natyrore të ujrave termale , do të pedaloni për rreth 12 km në rrugën me asfalt me drejtim qytetin e Përmetit , qendrën rajonale ku niset aventuren 1 dite me pare. Nuk ka ushqim apo uje per 20km e pare, por pas kesaj, afer ujrave termale,do te gjeni bare dhe restorante etj.

Permet-Ogren-Permet

Place to visit

  1. Forestry station
  2. Frasher village
  3. Ogren village

Description

This long but also little required 2-day trip, takes place all around the national park Bredhi i Hotověs - Dangëlli, which is a wild mountainous area with large forests, gravel roads for 4x4 cars and deep and mysterious villages . In advance we organize the way to spend the night in Përmet. On the first day, you leave the city of Përmet in the direction of Këlcyra. About 1 km after passing the village of Kosina, a large sign on the right shows us the direction to the national park. After turning right, a natural gravel path takes you slowly up the mountains. After pedaling halfway this way, you will find yourself in some green meadows / open fields, and to their right a spectacular canyon appears.We will avoid the descent near the canyon when there is moisture/fog but even in good weather conditions we must always be careful! Immediately after crossing this point, we will quickly reach the entrance of the national park and a few minutes later, pedaling on the road that passes between the fir trees, we will be at the park guard facility, as you will see from the signs. At the moment you are more or less at the top of the area and soon you reach Frashër, an important village in Albanian history for the famous Frashëri brothers. Aside from a local museum and tekke, the village does not have much to offer, so continue on the gravel road for 4x4 cars towards the village of Ogren, a possible place to spend the night.Otherwise, we continue another 5 km (technically a bit difficult) towards the village of Gostivisht, where you will find more houses to rest. These villages are deep places where time seems to have stopped, full of hospitable inhabitants. Take enough water and food with you as on the way there is not much to find up to the house where we will spend the night. For food, you will not find anything on the road, but you will find some water sources where the first one is located about 1 km after you enter the park and another source you will find about 2 km after you leave Frasher village and you are pedaling towards Ogren village.


Day 2

Description

On the second day of this 2-day trip, things get a little simpler - but the road is still a great adventure. From the house you passed, the road is mostly downhill towards the end of the valley, including some wild trails full of damp. After crossing the river near the hydropower plant and a short climb to the other side of the valley, you will enjoy some spectacular views of the Lengarica canyon. About 5 km downhill, and you arrive at the paved road. Once you get there, a special treatment comes: turn right and you will easily find the natural thermal waters of Benja! Take a dip in the large bathtub by swimming in the warm water enjoying a magnificent view of the Lengarica valley and the mountain Dhëmbel mountain - as it was centuries ago. After you have relaxed and enjoyed the natural uniqueness of the thermal waters, you will pedal for about 12 km on the asphalt road towards the city of Përmet, the regional center where the adventure starts 1 day ago. There is no food or water for the first 20km, but after that, near the thermal waters, you will find bars and restaurants etc.
One thought on “Permet-Frasher-Ogren-Permet

LEAVE A COMMENT